pow. 4,42 ha

realizacja 2019

MIEJSCE Niewodniki woj. Opolskie 

 

Zaprojektowane zagospodarowanie terenu w głównej mierze ma charakter ekologiczny z dodaniem funkcji edukacyjnej i społecznej. Wcześniej obszar ten wykorzystywany był jako pole uprawne nie miał większego znaczenia ekologicznego jak i wypoczynkowego dla mieszkańców.

Celem powstania parku jest odtworzenie zbiorowiska siedliska grądu środkowo europejskiego Galio-Carpinetum  wymienionego w załączniku nr I do Dyrektywy Siedliskowej, poprzez wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów charakterystycznych i wyróżniających dla tego zespołu. Uzupełnienie poprzez fragmentaryczne zbiorowiska typu Rhamno-Cornetum jako bazy pokarmowej i lęgowej dla zwierzyny i ptactwa dzięki czemu w pozytywny sposób wpłynie to na lokalną faunę i florę oraz bioróżnorodność terenu. 

Dodatkowym działaniem było dodanie elementów edukacyjnych, takich jak: podesty drewniane, polana edukacyjna z tablicami informacyjnymi oraz tabliczek z nazwami roślin. Elementy te rozmieszczone na całym obszarze opracowania umożliwiają prowadzenie lekcji poglądowych, warsztatów przyrodniczych czy wycieczek z zakresu ekologi poprzez obserwacje zbiorowiska jaki i poszczególnych gatunków fauny i flory.

Projektowany układ komunikacyjny obejmował wprowadzenie alejek pieszych o nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej, które łączą boisko sportowe ze świetlicą wiejską, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców zmuszonych pokonywać tę trasę przy ruchliwej drodze. Aleję wzbogaca element dekoracyjny w postaci suchej rzeki nawiązującej do starorzecza Odry porastającej roślinnością pionierską. Ponadto wprowadza się elementy małej architektury parkowej w postaci ławek, leżaków, stojaków na rowery, koszy na śmieci. Ważnym elementem jest umieszczona w centralnym punkcie letnia scena, na której odbywać się mogą imprezy kulturalne.

PARK W NIEWODNIKACH 

22 lutego 2021